Avís legal2018-03-06T11:57:14+00:00

Avís legal

1. Informació general

El titular de la pàgina web www. rubidrh.com és Rubí Desenvolupament Recursos Humans, SL (en endavant, “Rubí, DRH” o “Nosaltres”), amb domicili a Barcelona, C/Dos de Maig, 282 – oficina L, CP 08.025, amb el C IF B63424071 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al Tom 36.314, Foli 160, Full B284665, Inscripció 1.

Vostè pot posar si en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre correu electrònic info@rubidrh.com. El nostre horari d’atenció al client és de 9:00 a
18:30 hores de dilluns a divendres.

2. Avís Legal

Per la navegació per la pàgina web www.rubidrh.com (en endavant, la “Pàgina Web”), vostè adquireix la condició d’usuari (en endavant, “l’Usuari”) i
accepta sense reserves de cap classe tots els termes del present Avís.

No serem responsable s, ni indirecta ni subsidiàriament dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa derivades de l’ús de la Pàgina Web que sigui contrari al que estableix aquest Avís Legal.

Podrem en tot moment i sense previ avís modificar el present Avís Legal mitjançant la publicació d’aquestes modificacions a la Pàgina Web amb la finalitat que puguin ser conegudes per vostè.

3. Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

La pàgina web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació, dissenys, marques, logotips, imatges, text i gràfics, són
propietat de Rubí, DRH, trobant protegits per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. L’accés per part de l’Usuari a la Pàgina Web no li atorga cap dret de propietat sobre els mateixos.

Si trobeu a la pàgina qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement de Rubí, DRH amb la
major brevetat possible, remetent un correu electrònic a l’adreça info@rubidrh.com.

4. Responsabilitat Civil

El contingut de la Pàgina Web és conforme a la legislació espanyola. La responsabilitat de Rubí, DRH no pot invocar-se en el cas de serveis no conformes
a la legislació de tercers països. Correspon doncs, als Usuaris de fora d’Espanya el verificar la legalitat dels nostres continguts en els seus respectius països.

Només respondrem dels danys i perjudicis que pugui s patir com a conseqüència de la utilització de la Pàgina Web quan aquests danys siguin directament
imputables a una actuació dolosa o negligent de Rubí, DRH i en l’actuació de l’Usuari no concorre culpa o negligència. No hi ha d’haver, en qualsevol cas,
actuació dolosa o negligent per part de Rubí, DRH quan provi que ha complert les exigències i requisits legal i reglamentàriament establerts i els altres cures i
diligències que exigeix la naturalesa del servei.

No controla mos, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan de la pàgina web i de les xarxes socials associades. En particular no garanteix vam sota cap extrem que els Usuaris utilitzin aquests serveis de conformitat amb la llei, el present Avís legal, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

No exercirem cap tipus de control sobre els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet. En cap cas Rubí, DRH assumirà responsabilitat alguna pels
continguts d’algun enllaç pertanyent a un web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat i veracitat de qualsevol material o informació continguda en
cap dels hipervincles o altres llocs d’Internet.

5. Exclusió de Garantia

No garanteix rem que la navegació per la pàgina web s’executi sense interrupcions en temps útil, fiable o lliure d’errors. No garanteix rem que la pàgina web i el servidor estiguin lliures de virus i no ens fem responsable s dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics o desconnexions en el sistema operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Rubí, DRH.

És responsabilitat de l’Usuari adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua
de dades i robatori d’informació confidencial. A aquests efectes, ha de tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós, com ara virus, troians,
etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors que utilitzi.

Ens comprometem a realitzar els nostres millors esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en la pàgina Web. En qualsevol
cas, estarem exempts de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer en aquesta.

No serem responsable s pels continguts aliens que transmetem, allotgem o als que faciliti vam l’accés quan actuem com a mer intermediari. En qualsevol cas, ens compromet vam a retirar immediatament el contingut il·legal de la Pagina Web o del Servei en conte tinguem coneixement efectiu d’això.

6. Obligació dels Usuaris

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’Usuari es compromet a:

  1. Utilitzar la seva identitat real en tots el s formularis de la Pagina Web i a les xarxes socials associades. Queda prohibida la suplantació de personalitat d’altres individus o entitats;
  2. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web qualsevol informació de caràcter difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, que
    inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets
    fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;
  3. No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la pàgina web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual i industrial, el secret de les comunicacions i la legislació de protecció de dades de caràcter personal;
  4. No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la pàgina web, a qualsevol Usuari, als proveïdors de Rubí, DRH o en general a qualsevol tercer, o d’impedir el normal funcionament dels mateixos;
  5. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de Rubí, DRH, els seus proveïdors o tercers;
  6. L’Usuari accepta no dur a terme cap acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la pàgina web o en els sistemes o xarxes de Rubí, DRH, així com en els sistemes i xarxes connectats a la pàgina web.

7. Durada i terminació

L’oferta dels serveis oferts a la pàgina Web tenen una durada indefinida. Sense perjudici de l’anterior, Rubí, DRH està facultat o per retirar un servei, suspendre o
interrompre unilateralment la seva oferta, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís.

8. Llei aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions relatives a la Pagina Web es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents de Barcelona.

online casino türkçe casino de madrid calle alcala 15 conferencia japon 23 noviembre la ruleta sexual online casino barcelona a hotel icaria barcelona